jump to content

Rhwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru

Mae Cymru'n genedl sydd wedi'i hadeiladu ar fedrusrwydd peirianyddol. Mae ganddi hanes o arloesi technegol sy'n ymestyn o gychwyn cyntaf mecaneiddio diwydiannol, wedi'i yrru gan haearn a glo, hyd at y chwyldro gweithgynhyrchu digidol heddiw lle mae rhith-gynllunio a rhith-efelychu cynnyrch yn cael ei integreiddio â saernïo awtomatig a chydosod â robotau.

who-we-are-image.jpg

Seilir Rhwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru ar y traddodiad cryf hwn o ddyfeisgarwch peirianneg. Rydym yn fenter Cymru gyfan sy'n canolbwyntio ar Beirianneg Uwch a Deunyddiau ac wedi ein hangori gan ein partneriaid academaidd craidd yn y Colegau Peirianneg ym Mhrifysgolion Bangor, Caerdydd ac Abertawe a'n partner diwydiannol, TWI Cyf. Ein nod yw hyrwyddo rhagoriaeth ymchwil ac ymgysylltu â diwydiant ar draws sbectrwm eang o heriau peirianyddol. Sefydlwyd y Rhwydwaith yn 2013 â chyllid gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac mae'n un o dri Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru.

Rydym yn cyllido portffolio mawr o brosiectau gan gynnwys ysgoloriaethau ymchwil PhD, Cymrodoriaethau Ymchwil a gwobrau prosiectau ymchwil mawr ac mae'r rhain yn cwmpasu tri maes thematig: synwyryddion a dyfeisiau, , peirianneg gyfrifiadurol a deunyddiau uwch. Ein nod yw datblygu partneriaethau cydweithredol y gellir gwireddu cyllid ymchwil cynyddol, cyhoeddiadau o safon fyd-eang a, phresenoldeb rhyngwladol, â phroffil amlwg ar gyfer Peirianneg Cymru trwyddynt.


 

Mae'r Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol mewn Peirianneg Uwch a Deunyddiau (AEM) yn gynghrair drawsnewidiol a fydd yn gwella ymchwil sylfaenol a chymhwysol yng Nghymru, gan geisio trafod yr heriau a gyflwynir yn 'Gwyddoniaeth i Gymru' ac sy'n arwain at:

 • Fàs critigol cynyddol o ymchwilwyr o'r radd flaenaf trwy gydweithredu strategol
 • Sicrhau rhagor o grantiau o ffynonellau cystadleuol
 • Gwell ymgysylltiad â defnyddwyr ymchwil
 • Gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth ac allgymorth mwy effeithiol

Mae gan y Rhwydwaith £7M o gyllid gan Lywodraeth Cymru a HEFCW fel rhan o Fenter Sêr Cymru.

Rhwng 2013 a 2018 bydd y tîm, a arweinir gan Brifysgol Abertawe, mewn cydweithrediad â'r partneriaid craidd Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd a TWI Cyf, yn creu cyfleoedd newydd am gynnydd mewn peirianneg a deunyddiau trwy:

 • Ddyfarnu 40 o ysgoloriaethau ymchwil PhD a sefydlu Ysgol i Raddedigion
 • Dyfarnu 16 o Isddarlithyddiaethau neu Gymrodoriaethau Ymchwil Ôl-ddoethurol
 • Rhedeg rhaglen o seminarau, hyfforddiant, a gweithgareddau allgymorth STEM [Gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg]
 • Cydweithio â diwydiant ar fapio ffordd, ymchwil gydweithredol a throsglwyddo gwybodaeth

 

Disgwylir mai'r canlyniadau a ddaw o'r gwaith hwn fydd:

 • Gwell cydweithrediad ymhlith partneriaid mewn ymchwil sylfaenol, yn arwain at allbynnau ar y cyd
 • Gwell cydweithrediad â defnyddwyr ymchwil, yn arwain at gydweithrediadau newydd â diwydiant, y GIG ac asiantaethau eraill
 • Incwm ymchwil cynyddol oddi wrth RCUK, yr UE a diwydiant
 • Proffil gwell ar gyfer ymchwil peirianneg yng Nghymru trwy raglen o weithgareddau allgymorth, cynadleddau a gweithdai
 • Cynyddu capasiti ymchwil mewn themâu allweddol trwy benodi Cymrodyr NRN a myfyriwr PhD
 • We are a network of
 • 100 Researchers
 • 62 Research Projects
 • 15 Fellows
 • 42 PHD Students
 • 71 Industrial Partner Organisations