jump to content

Cadwch y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf gan NRN

Cliciwch isod i weld newyddion, digwyddiadau, sylw'r cyfryngau a chylchlythyrau'r NRN yn y gorffennol. Os hoffech chi gysylltu â ni am unrhyw ran o'r wybodaeth a ddangosir isod neu os oes gennych ddiddordeb yn un o'n digwyddiadau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

 1. news image

  GALWAD CYLLID: Partneriaethau Ffyniant

  11/01/2022

  Nod cyfle cyllido Partneriaethau Ffyniant EPSRC yw ariannu ymchwil a arweinir gan fusnes sy'n deillio o angen diwydiannol, gyda'r gwaith yn cael ei gyd-ddarparu rhwng y busnes a phartneriaid academaidd. DYDDIAD CAU AM EOI: 16 Tachwedd 2021

  Darllenwch ragor
 2. news image

  GALWAD CYLLID: Syniadau ymchwil hapfasnachol risg uchel mewn peirianneg a TGCh

  07/12/2021

  Gwnewch gais am gyllid ar gyfer syniadau ymchwil newydd sy'n hapfasnachol, risg uchel, gyda'r potensial am wobr uchel. Rhaid i syniadau fod o fewn cylch gwaith thema beirianneg EPSRC neu thema technolegau gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh). DYDDIAD CAU: 7 Rhagfyr 2021

  Darllenwch ragor
 3. news image

  2021 Darlith Zienciewicz Flynyddol

  24/11/2021

  Y siaradwr gwadd eleni fydd y Farwnes Brown o Gaergrawnt DBE FREng FRS, Julia King a fydd yn traddodi darlith o’r enw ‘Delivering Net Zero, yr heriau sydd o’n blaenau’. Bydd y digwyddiad ar-lein eleni.

  Darllenwch ragor
 4. news image

  Gyrru'r Trosglwyddo i Economi Gylchol yng Nghymru

  20/10/2021

  Rhedeg agoriadol Circular Revolution, digwyddiad blynyddol sy'n dwyn ynghyd ddiwydiant, y byd academaidd a'r llywodraeth i arddangos Cymru ar flaen y gad yn y newid i economi gylchol. Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn agored i gyfranogwyr o bob sector waeth beth fo'u gwybodaeth flaenorol am yr ardal.

  Darllenwch ragor
 5. news image

  Datblygu syniadau arloesol bioleg peirianneg

  02/09/2021

  Nod y cyfle hwn yw: hadu datblygiad syniadau newydd a risg uchel mewn bioleg peirianneg a fydd yn gwella effaith bosibl gyfredol bioleg peirianneg yn y DU; ymgysylltu â chymunedau ymchwil newydd a datblygu enghreifftiau cynnar mewn bioleg peirianneg, y tu hwnt i gymwysiadau hysbys cyfredol.

  Darllenwch ragor
 6. news image

  Galwad SCoRE Cymru: Gwneud y mwyaf o ymgysylltiad yn Horizon Europe a Chynyddu cydweithrediad Môr Iwerddon

  30/08/2021

  Mae Uned Horizon Europe wedi lansio cystadleuaeth ariannu gwerth £ 60,000 sy'n cynnig cyllid 100% ar gyfer dwy linyn: cynyddu ymgysylltiad yn Horizon Ewrop i'r eithaf a chynyddu cydweithredu o amgylch Môr Iwerddon. Dyddiad cau: 30 Awst 2021

  Darllenwch ragor
 7. news image

  Digwyddiad Ail-Lansio NRN

  29/06/2021

  Digwyddiad Ail-Lansio NRN - 14.00 - 15.30, dydd Mawrth 29 Mehefin - Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad cyntaf trwy Zoom i glywed am y gweithgareddau a gynlluniwyd a sut y gall Uned Horizon Ewrop Llywodraeth Cymru gefnogi'ch ceisiadau ymchwil.

  Darllenwch ragor
 8. news image

  Digwyddiadau Adeiladu Consortiwm KTN – Mehefin 2021

  14/06/2021

  Clwstwr 1 a 2 – Iechyd; Diwylliant, Creadigrwydd a Chymdeithas Gynhwysol – 14 Mehefin 2021 Clystyrau 3 a 4 - Diogelwch Sifil i Gymdeithas; Digidol, Diwydiant a Gofod – 17 Mehefin 2021 Clystyrau 5 a 6 - Ynni a Symudedd yn yr Hinsawdd; Bwyd, Adnoddau Naturiol, Amaethyddiaeth a'r Amgylchedd – 21 Mehefin 2021.

  Darllenwch ragor
 9. news image

  Cyflawni’r gorau ar gyfer Gwyddoniaeth yng Nghymru

  24/01/2019

  O uwch-lens corryn sidan i gynorthwyo gyda datblygu coesau a breichiau prosthetig ysgafnach; mae’r NRN AEM wedi ariannu nifer o brosiectau peirianneg ac rydym yn myfyrio ar y pum mlynedd diwethaf, ei gyflawniadau a’i lwyddiannau.

  Darllenwch ragor
 10. news image

  Peirianneg Cymru 2018

  05/09/2018

  Peirianneg Cymru yn ôl am yr ail flwyddyn sy'n edrych ar ddyfodol cyllid yng Nghymru. Cliciwch yma i gofrestru nawr.

  Darllenwch ragor
 11. news image

  Ymchwil NRN AEM ar brofi annistrywiol yn ennill gwobr flaenllaw mewn cynhadledd ryngwladol

  30/08/2018

  Academydd NRN AEM o Brifysgol Caerdydd yn cipio'r papur cynhadledd gorau yng Ngweithdy Ewropeaidd eleni ar Gyfres Monitro Iechyd Strwythurol a(EWSHM

  Darllenwch ragor
 12. news image

  Academydd NRN AEM yn ennill cymrodoriaeth EPSRC mawr ei galw

  27/08/2018

  Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Arloesedd i Dr Maziar Nezhad o Brifysgol Bangor a Phrif Archwilydd i Brosiect NRN 105 gan yr EPSRC.

  Darllenwch ragor
 13. news image

  Hysbyseb am fyfyriwr PhD

  14/06/2018

  Ydych chi'n am gyfle PhD sy'n ymwneud ag adeiladu fframwaith cyfrifiadol yn seiliedig ar ddata, ar gyfer dulliau cadarn o ddylunio ac optimeiddio adeileddau awyrennau, mewn cydweithrediad ag Airbus Bryste? Os felly, mae Prifysgol Caerdydd yn recriwtio nawr

  Darllenwch ragor
 14. news image

  Gwobrau Cydweithredu â Diwydiant (ICA)

  30/11/2017

  Gwobrau Cydweithredu â Diwydiant (ICA) Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru ar gyfer Peirianneg a Deunyddiau Uwch

  Darllenwch ragor
 15. news image

  Heriau a Chynnydd mewn perthynas ag Amrywiaeth mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg

  30/11/2017

  Mae'r tri Rhwydwaith Sêr Cymru yn dod at ei gilydd i ddathlu a thrafod amrywiaeth mewn gwyddoniaeth a pheirianneg.

  Darllenwch ragor
 16. news image

  Y Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol (NRN) mewn Peirianneg Uwch a Deunyddiau (AEM) ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr Bwysig

  09/11/2017

  Mae Dr Liyang Yue, Cymrawd Ymchwil Personol Gyrfa Gynnar yn NRN AEM, o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr bwysig Newton 2017.

  Darllenwch ragor
 17. news image

  Cymrawd yn ymuno â thîm a enillodd y wobr am y prawf arloesol ar gyfer canser yr ofarïau

  04/10/2017

  Mae Dr Liyang Yue, Cymrawd Ymchwil Personol Gyrfa Gynnar yn NRN AEM, o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr bwysig Newton 2017.

  Darllenwch ragor
 18. news image

  Ymchwilwyr y Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol  ar gyfer Peirianneg a Deunyddiau Uwch (NRN AEM) yn datblygu dull microhylifegol arloesol

  01/10/2017

  Mae ymchwilwyr NRN yn cynhyrchu dull microhylifau newydd sy’n ymdrin â’r broblem o elfennau rhwystro sy’n gysylltiedieg â’r galw a’r anghenion cost o egni ymasiad inertial (IFE).

  Darllenwch ragor
 19. news image

  Cynhadledd Ôl-raddedigion Sêr Cymru 2017

  08/09/2017

  Mae ail Gynhadledd Ôl-raddedigion Sêr Cymru yn gyfle i fyfyrwyr PhD tri Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru ddod ynghyd a chyflwyno eu hymchwil. Mae myfyrwyr PhD y Rhwydweithiau yn hanfodol i ddyfodol gwyddoniaeth a pheirianneg yng Nghymru - yn eu plith fydd arweinwyr y dyfodol a fydd yn sbarduno ymchwil a gaiff effeithiau pwysig ar gymdeithas a busnes.

  Darllenwch ragor
 20. news image

  Effaith y Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Peirianneg a Deunyddiau Uwch (NRN AEM) yn yr Eisteddfod Genedlaethol

  01/09/2017

  Gan fyfyrio ar yr effaith a gafodd yr arddangosiadau NRN AEM yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni

  Darllenwch ragor
 21. news image

  NRM AEM yn Eisteddfod Genedlaethol 2017

  05/08/2017

  Gydag Ynys Môn yn gefnlen, bydd NRN AEM yn cynnal arddangosiadau gwyddoniaeth gafaelgar a rhyngweithiol, o engrafu â laser i ddeall y gemeg sydd y tu ôl i'n bwydydd pob dydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Sesiwn ryngweithiol wythnos o hyd a fydd yn apelio at bobl o bob oedran sy'n dwlu ar wyddoniaeth.

  Darllenwch ragor
 22. news image

  Myfyriwr o'r Rhwydwaith Peirianneg yn cydlynu gweithdy cydweithredol er mwyn ehangu gwybodaeth ymchwil rhwng academyddion

  30/06/2017

  Francesco Mazzali o’r Prosiect NRN NRN140 gyda Rob Philips o Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) ym Mhrifysgol Abertawe yn lansio gweithdy i atgyfnerthu'r cydweithio rhwng yr un disgyblaethau.

  Darllenwch ragor
 23. news image

  Rhwydwaith Peirianneg yn Cynorthwyo wrth Sicrhau Cyllid o'r UE ar gyfer Ymchwil Hollbwysig i Ddiagnosis a Thriniaeth Clefydau sy'n Peryglu Bywyd

  07/02/2017

  Mae academyddion o'r Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Peirianneg a Deunyddiau Uwch wedi sicrhau cyllid o'r UE i gefnogi ymchwil peirianneg feddygol hollbwysig.

  Darllenwch ragor
 24. news image

  Mae cydweithio rhwng y gymuned academaidd a diwydiant yn hanfodol i arloesi gwyddonol

  30/01/2017

  Yn ddiweddar, mae Dr Liana Cipcigan, pennaeth prosiect NRNC20 yn Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd, wedi myfyrio ar bwysigrwydd cydweithio rhwng diwydiant a'r gymuned academaidd a'i rôl hollbwysig wrth ysgogi gwyddoniaeth ac ymchwil arloesol yng Nghymru.

  Darllenwch ragor
 25. news image

  Academydd o'r Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Peirianneg a Deunyddiau Uwch yn Ennill Secondiad Diwydiannol Rhyngwladol

  25/11/2016

  Mae academydd o Brifysgol Abertawe, Dr Rajesh Ransing, wedi cael sylw yn y newyddion yr wythnos hon, yn sgil ennill secondiad diwydiannol drwy gynllun yr Academi Peirianneg Frenhinol.

  Darllenwch ragor
 26. news image

  NRN AEM Distinguished Lecture Series | Wednesday 23rd November 2016

  23/11/2016

  Cardiff University will play host to this year's Distinguished Lecture Series which will revolve around the topic 'Atoms to Applications for Compound Semi - Conductors.'

  Darllenwch ragor
 27. news image

  'Glow in the Dark Bacteria' highlights the risk electric microwave fields pose to health

  25/10/2016

  Led by our core partner academics in Cardiff University, Catrin F Williams and team have recently discovered the effects electric microwaves, similar to those emitted from mobile and WiFi technology, have upon a living organism.

  Darllenwch ragor
 28. news image

  From Concepts to Markets Through Collaboration

  11/10/2016

  CoInnovate brings together the world's leading innovators in the spirit of collaboration.

  Darllenwch ragor
 29. news image

  Inaugural Sêr Cymru Postgraduate Conference - Post Event Summary

  11/10/2016

  A look back at the launch of the Sêr Cymru Postgraduate Conference which took place on the 15th September 2016 at Swansea University's Bay Campus

  Darllenwch ragor
 30. news image

  Inaugural Sêr Cymru Postgraduate Conference

  15/09/2016

  Connecting early-career researchers across Wales

  Darllenwch ragor
 31. news image

  Spidersilk - Nature's Bio Superlens

  15/08/2016

  for paper W. Fan, B. Yan, Z. Wang, L. Wu, Three-dimensional all-dielectric metamaterial solid immersion lens for subwavelength imaging at visible frequencies. Sci. Adv. 2, e1600901 (2016).

  Darllenwch ragor