jump to content

Engineering Wales Conference - reflecting on the event

 

Y gynhadledd fawr gyntaf rhwng y byd academaidd a diwydiant yn dod i Gymru - 18 hydref 2017 - Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd.

Cynhaliodd Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru mewn Peirianneg a Deunyddiau Uwch gynhadledd fawr beirianneg gyntaf Cymru fis Hydref hwn sef 'Peirianneg Cymru' gan arddangos goreuon arloesed peirianneg i wella a hyrwyddo partneriaethau ar y cyd rhwng y byd academaidd a diwydiant.

Gan fod y digwyddiad yn cael ei gynnal ym mhrifddinas Cymru yng Ngwesty Mercure Holland House gallai diwydianwyr, academyddion, cyrff ariannu a'r cyhoedd oll gael blas ar  arddangosfa o arloesedd Cymru a bod ar flaen y gad o ran dyfodol peirianneg yng Nghymru. 

Darparodd wyth gweithdy y llwyfan i ddathlu'r dyfeisgarwch hwn o ddarganfod y pŵer niwclear diweddaraf trwy Rwydwaith BWR i ddeall ffatri'r dyfodol gyda phrosiect Technolegau Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol Arloesol Prifysgol Abertawe. Rhoddodd y gweithdai gyfle i academyddion a'r rheiny o ddiwydiant archwilio'r sgiliau amrywiol y mae eu hangen i roi hwb cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru a'i hyrwyddo fel hyb gwyddonol ar y llwyfan rhyngwladol.  I ddysgu mwy am y gweithdai a gynhaliwyd yn ystod y digwyddiad cliciwch ar y tab cyflwyniad.

Roedd dechreuad peirianneg uwch a dyfodol deunyddiau newydd arloesol yn thema a gafodd sylw drwy gydol y diwrnod. Wrth i Gyfarwyddwr Technegol Tidal Lagoon Power, Ton Fijen, bwysleisio dyfodol ynni newydd trwy bŵer morol roedd yn glir pa mor hanfodol yw'r partneriaethau hynny rhwng y byd academaidd a diwydiant o ran gwella dyfodol gwyddoniaeth yn y wlad.

 

"Mae ein gwaith gyda Phrifysgolion yn rhan allweddol o'n strategaeth ac felly rydym wrth ein bodd i gefnogi Peirianneg Cymru; mae'n ddigwyddiad a oedd yn wir wedi arddangos y galluoedd gwyddonol rhyngwladol   yr ydym yn falch o fod yn rhan ohonynt."

- Ton Fijen, Cyfarwyddwr Technegol, Tidal Lagoon Power.

 

O bŵer morol i weithgynhyrchu ceir moethus, rhoddodd Peirianneg Cymru gwmpas o ran y cydweithrediadau hanfodol hyn a chan fod y gweithgynhyrchwr ceir moethus, Aston Martin, newydd edrych i Gymru ar gyfer dyfodol ei weithgynhyrchu, roedd yn briodol bod Prif Beiriannwr Cysyniadau ac Arloesedd y cwmni, Pete Jolley, yn rhoi cyflwyniad ar pam bod Cymru a'i hacademyddion yn hanfodol er mwyn gwella anghenion diwydiannau fel hyn.

 

"O israddedigion cychwynnol yn symud ymlaen i'w gwaith cyntaf dyna un elfen o'r ffordd y gallwn hyfforddi'r rheiny i ddod yn beirianwyr at y dyfodol ac mae hynny'n hanfodol am fod angen y cylch parhaol o ddawn dda arnom..wrth fynd y tu hwnt i hynny gyda phrifysgolion, y diben yw creu partneriaethau technegol, gweithio gyda'u cyflenwyr haen gyntaf a'r llywodraeth i ofalu am feysydd ymchwil sy'n ddilys i ddiwydiant a heb os mae hynny'n gwbl hanfodol er mwyn ein cadw'n gystadleuol."

- Pete Jolley, Aston Martin

 

Wrth i brosiectau a gweithgynhyrchwyr arloesol lywio'r ffordd i ddiwydianwyr a'r byd academaidd ffurfio partneriaethau cydweithredol hanfodol i fanteisio ar y ddawn wyddonol ym mhrifysgolion Cymru a thynnu sylw at y rolau ymchwil unigryw a grëir mewn diwydiant, roedd Peirianneg Cymru yn ddigwyddiad a luniwyd i archwilio'r perthnasau hynny a manteisio ar y wyddoniaeth newydd ar draws prifysgolion Cymru, gan roi llwyfan i gwmnïau ehangu eu syniadau i ymchwilwyr gwyddonol.

Roedd y digwyddiad hwn yn ddigwyddiad blaenllaw i fanteisio ar ymchwil awyr las fel catalydd er mwyn diwallu anghenion cwmni yn fasnachol ac yn economaidd.

 

"Rydym yn Ddarparwr Prentisiaethau Peirianneg felly roedd yn gyfle gwych i gymryd rhan a dysgu am yr hyn sy'n cael ei ddatblygu. Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o gyflogwyr a phrentisiaid felly mae'n hanfodol ein bod yn ymwybodol o'r datblygiadau, y newidiadau a'r straeon newyddion da yn y sector."

- Adborth gan un o’r cynadleddwr

 

"Rhoddodd (Peirianneg Cymru) gyfle i deimlo'n rhan o gymuned beirianneg Gymru gyfan sydd â’i hunaniaeth ei hun”

- Adborth gan un o’r cynadleddwyr

 

Mynychodd cyfanswm o 205 o bobl y digwyddiad agoriadol hwn, daeth 134 o'r rheiny o'r sector Addysg Uwch, 50 o ddiwydiant a'r gweddill o sefydliadau addysgol a chyrff ariannu.

 


Back to top
Sweep